MẪU ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ

Về việc xin hỗ trợ giới thiệu việc làm

 

Kính gửi:

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Trường Đại học Hùng Vương

TP. Hồ Chí Minh

 

Tôi tên:............................................ Mssv:..................................................

Điện thoại:....................................... Email:.................................................

Khoa:.............................................. Ngành.................................................

Tính chất việc làm:........................... (Part time/full time)

Ngành nghề (Nếu có):...................................................................................

Khu vực:......................................................................................................

Mức thu nhập:..............................................................................................

Nay Tôi làm đơn này để đăng ký về việc xin hỗ trợ giới thiệu việc làm trong khoảng thời gian từ ngày….../……/…… đến ngày……/……/…….

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Giám đốc

 


Vũ Văn Phước

TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm ……

Xác nhận của Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẢM ĐẾN 15% VÀ BẢO HÀNH ĐẾN 3 NĂM LAPTOP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Từ nay đến - 31/12, FPT Shop dành tặng ưu đãi đặc biệ...